Olymp Trade-de ulanyp boljak maýa dolandyryş strategiýalary

Olymp Trade-de ulanyp boljak maýa dolandyryş strategiýalary
Maliýe bazarlaryny söwda edeniňizde, puluňyzy ýitirmek howpy hemişe bar. Söwda bilen meşgullananyňyzdan soň, onuň iki tarapa gitmeginiň 50/50 mümkinçiligi bar. “Exnova” platformasynda söwdanyň möhleti gutarmanka çykyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu puluňyzyň bir bölegini ýitirmegi aňladýar.

Diňe bazar şertleri dogry bolanda söwda etmekden başga-da, hasabyňyzyň balansynyň üýtgemezligini üpjün etmek üçin maýa dolandyrmak zerur. Bu gollanma size üstünlikli söwdagärleriň Exnowada ulanýan maýa dolandyryş strategiýalarynyň käbirini öwreder.

Üstünlikli söwdagärler tarapyndan ulanylýan maýa dolandyryş strategiýalary

Olymp Trade-de ulanyp boljak maýa dolandyryş strategiýalary
Söwda maýa dolandyryşy

Her söwdada deň mukdarda maýa goýmak

Söwda ýitirilmegi, hasabyňyzyň balansyna çişip biler. Puluňyzy yzyna almak isleýärsiňiz. Şonuň üçin indiki söwdada goýuljak mukdary köpeltmek kararyna gelýärsiňiz. Winnereňiji bolar we şonuň üçin ýitiren puluňyzy yzyna alarsyňyz diýip umyt edýärin.

Gynansagam, bu söwda ýitirilse, hasabyňyzdaky balans has erbet bolar.

Üstünlikli söwdagärleriň ulanýan umumy maýa dolandyryş strategiýalarynyň biri, her söwdada deň mukdarda maýa goýmakdyr. Aşakdaky mysala göz aýlaň.

Olymp Trade-de ulanyp boljak maýa dolandyryş strategiýalary
Söwda üçin deň mukdarda söwda

10 söwdanyň 6-sy girdejili bolsa, ýitgileriň öwezini dolup, 8 dollar girdeji gazanmagy başarmaly.

Söwda etmek üçin girdeji ulanyň

Bu strategiýa bilen diňe söwda üçin gazanylan girdejini ulanarsyňyz. Diýmek, ilkinji söwdanyňyz ýeňiji bolsa, umumy girdejini indiki söwdalar üçin ulanmaly.

Bir mysala seredeliň. Söwda opsiýalaryny 10 dollar bilen 80% girdeji bilen başlaýarsyňyz öýdýän. Ilkinji söwda ýeňiji bolsa, girdejiňiz 8 dollar bolar. Şeýle-de bolsa, indiki söwdada gazanan 18 dollaryny we ş.m. ulanarsyňyz. Aşakdaky diagramma serediň.

Olymp Trade-de ulanyp boljak maýa dolandyryş strategiýalary
Öňki söwdalarda gazanylan girdejini ulanyp söwda

Aboveokardaky tablisada ikinji söwdanyň ýitirilendigini görersiňiz. Şeýle-de bolsa, bu söwda üçin girdeji 32,40 dollar boldy. Indiki sessiýada söwdanyň mukdary. Umuman, ýitgi 10 dollar boldy. Şeýle-de bolsa, üçünji söwdada ýeňiji bolansoň, umumy girdeji 15,92 dollar boldy (10 dollarlyk ýitgini we söwdada goýlan 32,40 dollar).

Bu strategiýa, ýeňiş gazanan söwdada öňki söwdada çekilen ýitgileriň öwezini dolmak üçin birleşmek güýjüni ulanýar. Her gün diňe iki-üç gezek söwda edýän tejribeli söwdagärler üçin iň amatlysy.

Emma bu ýokary töwekgelçilik strategiýasy. Söwda üçin (ýöne etmedik) mukdaryňyzy goýmagy göz öňünde tutýar. Başlangyç söwdagäriňiz bolsa, esasanam uly balansyňyz ýok bolsa, bu maýa dolandyryş strategiýasyny ulanmazlyk maslahat berilýär.

Mundan başga-da, bu strategiýany ulanmagy saýlasaňyz, iki ýa-da üç ýitirilen söwdany etseňiz, söwdany bes etmegi maslahat berilýär. Goşmaça söwda etmek hasabyňyzdaky töwekgelçiligi artdyryp biler.

Martingale strategiýasy

Martingale strategiýasynyň pul dolandyryşynda laýyklygyny seljerýän gollanma döretdim. Ine: Martingale strategiýasy, opsiýalar söwdasynda pul dolandyryşy üçin amatlymy?

Bu, belki, ol ýerdäki iň töwekgelçilikli pul dolandyryş strategiýalarynyň biridir. Iň soňunda ýeňiji söwdany alýançaňyz, her söwda üçin goýýan mukdaryňyzy köpeltmegi teklip edýär. Bir gezek ýeňiş gazanan söwdanyňyz bar bolsa, aýlawy az mukdarda başlamaly.

Bu strategiýa bilen baglanyşykly kemçilikler artykmaçlyklardan has köp. Mysal üçin, maýa ýitiren bolsaňyz, yzygiderli birnäçe söwdany ýitirseňiz, ähli puluňyzy ýitirip bilersiňiz. Anotherene bir ýetmezçiligi, söwdada ýeňiş gazanan girdejini goýlan mukdar bilen aklap bolmaz. Tradingatda saklaň, söwdada ýeňiş gazanmak öňki söwdalarda çekilen ýitgileriň öwezini dolmalydyr.

Aşakda işdäki Martingale strategiýasynyň mysaly.

Olymp Trade-de ulanyp boljak maýa dolandyryş strategiýalary
Martingale strategiýasy

Martingale strategiýasy käbir ýagdaýlarda işläp biler. Mysal üçin, goldaw we garşylyk derejelerini ulanyp söwda edýän bolsaňyz. Bahalar goldaw derejesine ýetensoň, diapazonyň yza gaýdyp gelmegi ähtimal. Bu, yzygiderli birnäçe reňkli şemlere garaşyp boljakdygyny aňladýar. Şeýle-de bolsa, bahalar bu derejelerden çyksa, söwda netijeleri size garşy bolup biler.

Şonuň üçin näme edýändigiňize doly göz ýetirmeseňiz, Id Martingale ulgamyny maýa dolandyryş strategiýasy hökmünde ulanmazlygy maslahat berýär. Söwda üçin az mukdarda maýa goýmak we hasabyňyzdaky balansyň ep-esli bölegini goýmak we hemmesini ýitirmek däl-de, ownuk ýeňiş gazanmak has gowudyr.

Içegiňiz bilen söwda

Bu ýokary töwekgelçilik - maýa dolandyrmagyň ägirt uly strategiýasy. Diňe söwdanyň näderejede boljakdygyna esaslanýan mukdarda maýa goýmagy göz öňünde tutýar. Mysal üçin, bir tendensiýany kesgitleseňiz, söwdada ýeňiş gazanmak ähtimallygyňyz gaty ýokary. Şeýlelik bilen, bir söwdada köp mukdarda maýa goýmak kararyna gelip bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, söwdanyň ýeňiji boljakdygyny ýa-da ýokdugyny bilmeseňiz, has az mukdarda söwda edip bilersiňiz.

Olymp Trade-de ulanyp boljak maýa dolandyryş strategiýalary
Duýgusyz söwda

Bu strategiýadaky mesele, duýgularyň ahyrsoňy ýoldan çykmagydyr. Losingitirilen söwda üçin köp mukdarda maýa goýsaňyz, geljekde köp mukdarda söwda etmegiňizden gorkup biler. Başga bir tarapdan, ownuk söwdalar pul gazansa, indiki söwdalarda gaty köp mukdarda söwda edip bilersiňiz.

Esasy zat, içegiňiz bilen söwda etmek hakykatdanam pul dolandyryş strategiýasy hasaplanmaýar.

Näme üçin maýa dolandyryş strategiýasy bolmaly?

Söwdagär hökmünde ýitgileriň çekjek günlerine garaşmaly. Theöne ýitgiler söwda hasabyňyza nähili täsir eder? Martingale ulgamy ýaly ýokary töwekgelçilikli maýa dolandyryş strategiýasyny ulansaňyz, ýitginiň tutuş hasabyňyzy süpürip biljekdigi ähtimal.

Söwdagär hökmünde esasy maksadyňyz puluňyzy goramakdyr. Bu, birnäçe söwdada paýtagtyňyzyň uly bölegini ýitirmejekdigiňize göz ýetirmek üçin elinden gelenini etmelidigiňizi aňladýar. Şonuň üçin maýa dolandyryş strategiýasynyň hasabyňyzy artykmaç töwekgelçilikden goramagyň usullary bolmagy möhümdir.

Mysal üçin, her gezek söwda üçin belli bir mukdarda pul goýmakdan başga-da, bir gün durmazdan ozal näçe yzygiderli ýitirilen söwdany çözmeli. Mundan başga-da, strategiýaňyz haçan söwda etmelidigini we haçan söwda etmelidigini görkezmeli.

Olymp Trade-de ulanyp boljak maýa dolandyryş strategiýalary
Näme üçin pul dolandyryşy möhüm?

“Olymp Trade” -da söwda edeniňizde ulanyp boljak köp dürli maýa dolandyryş strategiýasy bar. Aboveokarda beýan edilenleriň arasynda birini saýlap bilersiňiz ýa-da söwda maksatlaryňyza we islegleriňize laýyk birini döredip bilersiňiz. Forex ýa-da başga bir maliýe guralynyň söwdasy belli bir töwekgelçiligi döredýär. Şeýle-de bolsa, dogry edilse, gowy girdeji gazanyp bilersiňiz.

Söwda ähtimallygy öz içine alýar we hemişe kepillendirilmedik girdeji. Şeýle-de bolsa, gowy pul dolandyryş strategiýasyny ulanyp, hasabyňyzyň ösjekdigine hemişe ynam edip bilersiňiz.

Thank you for rating.