Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak
Nigeriýada, “Olimp Söwda” ýaly onlaýn söwda platformalarynyň kabul edilmeginde we üstünlik gazanmagynda maliýe amallarynyň elýeterliligi we aňsatlygy möhüm rol oýnaýar. Bu ulanyjy tejribesiniň möhüm taraplarynyň arasynda söwda hasaplaryna serişdeleri goýmak we girdeji almak. Bu gollanma, Nigeriýadaky Olimp söwdasyna pul goýmak we yzyna almak bilen baglanyşykly usullary, kynçylyklary we çözgütleri öwrenmegi maksat edinýär.


Nigeriýanyň Olimp söwdasynda pullary nädip goýmaly

Olimp söwdasynda haýsy töleg usullaryny ulanyp bilerin?

Her ýurt üçin töleg usullarynyň özboluşly sanawy bar. Olara bölünip bilner:

  • Bank kartlary
  • Sanly gapjyklar (Neteller, Skrill we ş.m.).
  • Banklarda ýa-da ýörite kiosklarda töleg-faktura öndürmek.
  • Bankserli banklar (bank geçirimleri).
  • Kriptokurluşlar.


Nigeriýanyň Olimp söwdasynda nädip goýum goýmaly?

" Tölegler " düwmesine basyň . Goýum
Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak
sahypasyna giriň . Goýumyň iň pes mukdary bary-ýogy 10 $ / € 10. Şeýle-de bolsa, dürli ýurtlar üçin dürli bolup biler. Töleg usulyny saýlaň we goýumyňyzyň mukdaryny giriziň. "Indiki" gök düwmesine basyň. Sanawdaky käbir töleg opsiýalary. Ulgam size goýum bonusyny hödürläp biler, goýumy köpeltmek üçin bonusdan peýdalanyň. Bank kartoçkasy bilen doldursaňyz, geljekde bir gezek basmak üçin kartoçka maglumatlaryňyzy saklap bilersiňiz. "Tassykla" gök düwmesine basyň. "Kämil pul hasaby" -ny saýlaň we "Töleg ediň" düwmesine basyň. Size agza ID we paroly giriziň. E-poçtaňyzy barlaň we dowam etmek üçin PIN kody giriziň. "Tölegi tassyklamak" düwmesine basyň. "Dowam et" düwmesine basyň. Indi hakyky hasapda söwda edip bilersiňiz.
Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmakOlymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak
Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Maliýe haçan karz berler?

Maliýe serişdeleri, adatça, söwda hasaplaryna çalt berilýär, ýöne käwagt 2-den 5 iş gününe çenli dowam edip biler (töleg üpjün edijiňize baglylykda.)

Pul goýum goýanyňyzdan soň hasabyňyza girmedik bolsa, 1-e garaşyň sagat. 1 sagatdan soň henizem pul ýok bolsa, garaşyň we gaýtadan barlaň.

Maliýe geçirdim, ýöne olar meniň hasabymda hasaba alynmady

Tarapyňyzdan geleşigiň gutarandygyna göz ýetiriň.

Pul serişdelerini geçirmek siziň tarapyňyzdan üstünlikli bolsa, ýöne mukdar entek hasabyňyza berilmedik bolsa, söhbetdeşlik, e-poçta ýa-da gyzgyn telefon arkaly goldaw toparymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Contacthli aragatnaşyk maglumatlary "Kömek" menýusyndan tapyp bilersiňiz.

Käwagt töleg ulgamlarynda käbir meseleler ýüze çykýar. Şeýle ýagdaýlarda serişdeler töleg usulyna gaýtarylýar ýa-da gijikdirilip hasabyňyza geçirilýär.

Dellalçylyk hasaby tölegini alýarsyňyzmy?

Müşderi göni hasapda söwda etmedik bolsa ýa-da serişdeleri goýmadyk / yzyna almadyk bolsa, hasaplaryna her aýda 10 dollar (on ABŞ dollary ýa-da şoňa meňzeş) töleg alynýar. Bu düzgün söwda däl düzgünlerde we KYC / AML syýasatynda berkidildi.

Ulanyjy hasabynda ýeterlik serişdeler ýok bolsa, hereketsiz tölegiň mukdary hasap balansyna deňdir. Nol balans hasabyna hiç hili töleg alynmaz. Hasabyňyzda pul ýok bolsa, kompaniýa bergisi tölenmeli däldir.

Ulanyjy 180 günüň içinde göni efirde bir söwda ýa-da söwda däl amal (pul goýumy / çykarmak) şerti bilen hasaplaşyk üçin hiç hili töleg alynmaýar.

Işlemezlik tölegleriniň taryhy, ulanyjy hasabynyň "Geleşikler" bölüminde bar.

Goýum goýmak / serişdeleri yzyna almak üçin töleg alýarsyňyzmy?

, Ok, kompaniýa şeýle komissiýalaryň çykdajylaryny ýapýar.

Bonus nädip alyp bilerin?

Bonus almak üçin promo kody gerek. Hasabyňyzy maliýeleşdireniňizde girýärsiňiz. Mahabat koduny almagyň birnäçe usuly bar:

- Platformada elýeterli bolup biler (Goýum goýmasyny barlaň).

- Söwdaçylar ýolundaky ösüşiňiz üçin sylag hökmünde kabul edilip bilner.

- Şeýle hem, käbir mahabat kodlary dellallaryň resmi sosial media toparlarynda / jemgyýetlerinde elýeterli bolup biler.

Bonuslar: Ulanyş şertleri

Söwdagäriň gazanan ähli girdejisi özüne degişlidir. Islendik pursatda we başga şertler bolmazdan yzyna alynyp bilner. Bonusöne bonus fondlaryny özüňiz alyp bilmejekdigiňize üns beriň: yzyna almak haýyşyny tabşyrsaňyz, bonuslaryňyz ýakylýar.

Hasabyňyzdaky bonus serişdeleri, goşmaça pul goýanyňyzda bonus promo kody ulansaňyz jemlenýär.

Mysal: Hasabynda bir söwdagäriň 100 $ (öz serişdeleri) + 30 $ (bonus gaznalary) bar. Eger bu hasaby 100 $ goşsa we bonus promo kody (goýum mukdaryna + 30%) ulanýan bolsa, hasabyň galyndysy: 200 $ (öz puluňyz) + 60 $ (bonus) = 260 $.

Promo kodlar we bonuslar özboluşly ulanyş şertlerine eýe bolup biler (hereket ediş möhleti, bonus mukdary).

Bonus puluny Bazar aýratynlyklary üçin töläp bilmejekdigiňize üns bermegiňizi haýyş edýäris.

Pul serişdelerini yzyna almagy ýatyrsam, bonuslarym bilen näme bolýar?

Çekmek haýyşyny edeniňizden soň, talap edilýän mukdar hasabyňyzdan çykýança umumy balansyňyzy ulanyp söwdany dowam etdirip bilersiňiz.

Islegiňiz işlenip taýýarlanylanda, yzyna almak meýdançasyndaky Talaby ýatyrmak düwmesine basyp ýatyryp bilersiňiz. Itatyrsaňyz, puluňyz we bonuslaryňyz ýerinde galar we ulanmak üçin elýeterli bolar.

Talap edilýän serişdeler we bonuslar hasabyňyzdan eýýäm debet edilen bolsa, yzyna almak islegiňizi ýatyryp, bonuslaryňyzy yzyna alyp bilersiňiz. Bu ýagdaýda Müşderi goldawyna ýüz tutuň we kömek soraň.

Nigeriýanyň Olimp söwdasyndan pullary nädip çykarmaly

"Olimp" söwda platformasy, maliýe amallaryny amala aşyrmagyň iň ýokary hilli standartlaryna laýyk gelmäge çalyşýar. Mundan başga-da, biz olary ýönekeý we aç-açan saklaýarys.

Kompaniýa döredileninden bäri serişdeleri yzyna almak derejesi on esse ýokarlandy. Häzirki wagtda haýyşlaryň 90% -den gowragy bir söwda gününde işlenýär.

Şeýle-de bolsa, söwdagärleriň köplenç serişdeleri yzyna almak prosesi: sebitinde haýsy töleg ulgamlarynyň bardygyny ýa-da yzyna almagy çaltlaşdyryp biljekdigi barada soraglary bar.

Bu makala üçin iň köp berilýän soraglary ýygnadyk.


Haýsy töleg usullary serişdeleri yzyna alyp bilerin?

Diňe töleg usulyňyza serişdeleri alyp bilersiňiz.

2 töleg usulyny ulanyp goýum goýsaňyz, olaryň hersine pul tölegi töleg mukdaryna proporsional bolmalydyr.


Maliýe serişdelerini yzyna almak üçin resminamalar bermelimi?

Öňünden hiç zat bermegiň zerurlygy ýok, diňe isleg boýunça resminamalary ýüklemeli bolarsyňyz. Bu amal, goýumyňyzdaky serişdeler üçin goşmaça howpsuzlygy üpjün edýär.

Hasabyňyzy tassyklamaly bolsa, e-poçta arkaly nädip etmelidigi barada görkezme alarsyňyz.


Olimp söwdasyndan nädip pul çykaryp bilerin?

Jübi enjamyny ulanyp yzyna almak

Platforma ulanyjy hasabyňyza giriň we " Has köp " saýlaň. " Çek

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak
" saýlaň . Ol sizi Olimpiýa söwda web sahypasyndaky ýörite bölüme alyp barar . “Yza çekmek üçin elýeterli” blokda näçeräk yzyna alyp boljakdygy barada maglumatlary tapyp bilersiňiz. Mukdaryny saýlaň. Iň pes çykdajy mukdary $ 10 / € 10 / R $ 50, ýöne dürli töleg ulgamlary üçin üýtgäp biler. "Haýyş iber" -e basyň. Birnäçe sekunt garaşyň, islegiňizi görersiňiz. Geleşiklerde tölegiňizi barlaň.
Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak


Iş stoly ulanyp yzyna almak

Platforma ulanyjy hasabyňyza giriň we " Tölegler " düwmesine basyň. “ Çekmek
Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak
” saýlaň . Ol sizi Olimpiýa söwda web sahypasyndaky ýörite bölüme alyp barar. “Çekmek üçin elýeterli” blokda näçeräk yzyna alyp boljakdygy barada maglumatlary tapyp bilersiňiz. Mukdaryny saýlaň. Iň pes çykdajy mukdary $ 10 / € 10 / R $ 50, ýöne dürli töleg ulgamlary üçin üýtgäp biler. "Haýyş iber" -e basyň. Birnäçe sekunt garaşyň, tölegiňizi görersiňiz.
Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Olymp Trade Nigeriýada goýum we pul çykarmak

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Bank meniň yzyna almak haýyşymy ret etse näme etmeli?

Alada etme, haýyşyňyzyň ret edilendigini görüp bileris. Gynansagam, bank ret edilmeginiň sebäbini görkezmeýär. Bu ýagdaýda näme etmelidigiňizi görkezýän e-poçta ibereris.


Näme üçin talap edilýän mukdary böleklerde alýaryn?

Bu ýagdaý töleg ulgamlarynyň iş aýratynlyklary sebäpli ýüze çykyp biler.

Çekmegi islediňiz we talap edilýän mukdaryň diňe bir bölegini kartoçkaňyza ýa-da elektron gapjygyňyza geçirdiňiz. Yza çekmek haýyşy statusy henizem "dowam edýär".

Alada etme. Käbir banklarda we töleg ulgamlarynda iň ýokary tölegiň çäklendirilmegi bar, şonuň üçin has köp mukdarda hasaby has az böleklere geçirip bolýar.

Talap edilýän mukdary doly alarsyňyz, ýöne serişdeler birnäçe ädimde geçiriler.

Üns beriň: diňe öňki işlenenden soň täze yzyna almak haýyşyny edip bilersiňiz. Birbada birnäçe çykarmak haýyşyny edip bolmaz.


Yza çekmek talaplaryny näçe wagtlap işleýärsiňiz?

Müşderilerimiziň isleglerini mümkin boldugyça çalt işlemek üçin elimizden gelenini edýäris. Şeýle-de bolsa, serişdeleri yzyna almak üçin 2-5 iş güni gerek bolup biler. Talaby gaýtadan işlemegiň dowamlylygy, ulanýan töleg usulyňyza baglydyr.


Näme üçin goýumy göni karz berýärsiňiz, ýöne yzyna almak üçin wagt sarp edýärsiňiz?

Toplanyňyzda, haýyşy ýerine ýetirýäris we serişdeleri göni hasabyňyza karz berýäris.

Çekmek islegiňiz platforma we bank ýa-da töleg ulgamyňyz tarapyndan işlenýär. Zynjyrdaky kontragentleriň köpelmegi sebäpli haýyşy ýerine ýetirmek üçin has köp wagt gerek. Mundan başga-da, her töleg ulgamynyň öz yzyna almagy gaýtadan işlemek döwri bar.

Ortaça hasaplar, 2 iş gününiň dowamynda bank kartasyna berilýär. Şeýle-de bolsa, serişdeleri geçirmek üçin käbir banklara 30 güne çenli wagt gerek bolup biler.

Elektron gapjyk eýeleri, haýyş platforma bilen işlenenden soň pul alýarlar.

Hasabyňyzda “Töleg üstünlikli amala aşyryldy” diýen ýagdaýy görseňiz gorkmaň, ýöne serişdäňizi almadyňyz.

Bu serişdeleri iberendigimizi we yzyna almak haýyşynyň indi bankyňyz ýa-da töleg ulgamyňyz tarapyndan işlenýändigini aňladýar. Bu prosesiň tizligi biziň ygtyýarymyzda däl.


2 töleg usulyna serişdeleri nädip çekip bilerin?

Iki töleg usulyny jemlän bolsaňyz, yzyna almak isleýän goýumyňyzyň mukdary proporsional paýlanmaly we bu çeşmelere iberilmeli.

Mysal üçin, bir söwdagär öz hasabyna bank kartoçkasynda 40 dollar goýdy. Soň bolsa, söwdagär Neteller elektron gapjygyny ulanyp, 100 dollar goýum goýdy. Şondan soň hasap balansyny 300 dollara çenli ýokarlandyrdy. Goýlan 140 dollary şeýdip yzyna alyp bolýar: 40 dollar bank kartasyna 100 dollar, Neteller elektron gapjygyna iberilmeli, bu düzgüniň diňe goýlan serişdeleriň mukdaryna degişlidigini ýadyňyzdan çykarmaň. Girdejiler çäklendirmesiz islendik töleg usulyna yzyna alnyp bilner.

Bu düzgüniň diňe goýlan serişdeleriň mukdaryna degişlidigini ýadyňyzdan çykarmaň. Girdejiler çäklendirmesiz islendik töleg usulyna yzyna alnyp bilner.

Bu düzgüni girizdik, sebäbi maliýe guramasy hökmünde halkara hukuk kadalaryna boýun bolmalydyrys. Bu düzgünlere laýyklykda, 2 we ondan köp töleg usullary, bu usullar bilen goýlan goýum mukdaryna proporsional bolmalydyr.


Näme üçin bank kartoçkamdan serişdeleri yzyna almak islesem, elektron gapjyk jikme-jikliklerimi bermegimi haýyş edýärin?

Käbir ýagdaýlarda, bank kartoçkasy bilen goýlan başlangyç goýumdan köp mukdarda pul iberip bilmeris. Gynansagam, banklar ret etmegiň sebäplerini mälim etmeýärler. Bu ýagdaý ýüze çyksa, size e-poçta arkaly jikme-jik maglumat ibereris ýa-da telefon arkaly habarlaşarys.


Söwdagärlere kuwwat bermek: Nigeriýadaky Olimp söwdasynda maliýe amallaryny optimizirlemek

Sözümiň ahyrynda, “Olimp Söwda” Nigeriýada maliýe amallaryny dolandyrmak üçin ygtybarly binýady üpjün edýär. Ygtybarly we täsirli platformasy arkaly söwdagärler zerurlyksyz kynçylyklar bolmazdan söwda strategiýalaryna ünsi jemlemäge mümkinçilik berýän serişdeleri ynamly goýup we yzyna alyp bilerler. Söwdagärler bu gollanmada görkezilen görkezmelere eýerip, maliýe maksatlaryna ýetmek üçin bu platformanyň ähli mümkinçiliklerinden peýdalanyp, Olimp söwdasyndaky tejribelerini optimizirläp bilerler.
Thank you for rating.