Olymp Trade bilen Forex söwdagäri bolmak üçin söwda höwesiňizi nädip saklamaly?

Olymp Trade bilen Forex söwdagäri bolmak üçin söwda höwesiňizi nädip saklamaly?
Goldaw gullugymyz: “Salam. Hasabymy pozmagyňyzy haýyş edýärin. Indi streslere çydap bilemok. Söwda edip pul gazanmak islämok! "

Kompaniýanyň wekili bu adam bilen habarlaşdy we onuň hakykatdanam kämillik söwdagäri bolandygy ýüze çykdy. Diňe soňky iki hepde girdeji getirmedi we şu wagta çenli hasabyň girdejisi 3,5 aý çalt ösdi.

Näme üçin durnukly girdeji getirýän işden çykmak islegini duýdy? Ine, müşderisiniň hekaýasy, biz onuň rugsady bilen neşir edýäris.

Hakyky maksatlary kesgitläň

Söwdagärleriň köpüsi, esasanam täze başlaýanlar bir zady isleýärler: maliýe bazarlarynda mümkin boldugyça çalt pul gazanyp başlamak. Kynçylyklary göz öňüne getirmek kyn, ýöne mümkinçilikler hakda eşitdiler. Söwda platformasyny işlemän, pul gazanmagyň usuly hökmünde alýarlar.

Özüňizi tanaýarsyňyzmy? “Örän höwesli söwdagär” däldigiňize düşünýärsiňizmi? Soňra maksadyň emele gelmegi bolan iň möhüm nokada gaýdyp geliň.

Pul gazanmak meselesi beýlekilerden has möhüm bolsa, mukdaryny we möhletini görkezip, bu maksady jikme-jik ýazyň. Bu meýilnamany mümkin boldugyça durmuşa geçiriň. Iň az mukdarda başlaň.

Girdeji maksatlary boýunça iň kiçi hem bolsa sizi gaty begendirer we höweslendiriş derejesini ýokarlandyrar. Analogiýa çyzsak, meseleleriň ýerine ýetirilmegi öwgä deňdir.

"Losingitirmekden bizar boldum"

“Iş ýerinde söwda etmegi öwrendim. Kärdeşi, Amerikan internet kompaniýalarynyň paýnamalarynyň köpelmeginde nädip gazanyp bilendigi bilen öwündi. Özümem şuňa meňzeş bir zat etjek boldum.

Biderek töwekgelçilik etmegi halamok, şonuň üçin ilki söwdada bar bolan edebiýatlary öwrenmegi makul bildim. Hepdede bir ýa-da iki kitap okadym. Şeýle hem, webinarlarda okamagy we halypa söwdasyna tomaşa etmegi haladym. Umuman, bir aýdan soň demo hasabynda söwdany tamamladym we hakyky söwda bilen meşgullandym.

Hemme zat gowy boldy. Iş maňa bazara tomaşa etmegime päsgel bermedi, şonuň üçin hasabymyň ýagdaýyny we amallarymy elmydama bilýärdim. Şeýle-de bolsa, soňky iki hepde bäri utulýaryn.

.Itgiler, gazanmagy başaran zadymyň dörtden üç bölegini düzdi. Losingitirmekden ýadadym, indi diagramma seredip bilemok, sebäbi şowsuz amallary gözümiň öňünde görýärin. "


Motiwasiýa we üstünlik

Aagdaý adaty däl, ýöne henizem adaty. Söwdagär öwrenmek üçin köp wagt sarp edipdi, soň bolsa 3 aýlap täsirli strategiýalarynyň we tertip-düzgünleriniň netijelerinden lezzet alýardy. Anöne anomaliýanyň alamaty bilen, höweslendiriş derejesi nola düşdi.

Ajaýyp şahsy aýratynlyklar söwdagärimyza ilkinji günlerden göni manyda pul gazanmaga mümkinçilik berdi. Şeýle-de bolsa, şowsuzlyk garaşylmadyk ýerinden, ýagny içinden peýda boldy.

Motiwasiýa bilen işläp bilmezlik, ony tas diýen ýaly döwdi.

Motiwasiýa üstünlik gazanmagyň esaslaryndan biridir. Söwda etmek islegi bolmasa, üstünlik gazanyp bolmajakdygyna razy bolarsyňyz. Galyberse-de, köpüňiz erbet keýpiň köplenç negatiw netijä getirýändigini gördüňiz.

Höwesli söwdagär işe höwesli. Maksadyny bilýär, ýalňyşlyklardan gorkmaýar we boýun almaga taýyn. Şeýle-de bolsa, bir sorag bar: höweslendiriş derejesini nädip saklamaly? Söwdagärleriň ýadawlygynyň esasy sebäpleri näme?

Professional ýadawlyk

Öwredilmedik söwdagär emosional ýadawlyga duçar bolup biler. Bir ýerde uzak wagtlap işleýänler bu ýagdaýy gowy bilmelidirler.

Outadawlyk köplenç emosional dargamak şertlerinde söwdagäre garaşýar. Mysal üçin, söwda sessiýasyndan bir sagadyň dowamynda 10 sany üstünlikli kelläniň söwdasynyň lezzetini we şol bir mukdarda ýitgi çekýän söwdanyň göwnüçökgünligini başdan geçirip bilersiňiz.

Şeýle ýagdaýlardan gaça durmaga synanyşyň. Şeýle-de bolsa, şeýle aýylganç töwerekde bolsaňyz, iň oňat bejergi söwdada dynç almak, gowy uklamak we kitap okamak ýa-da teleýaýlym görkezişleri görmek (maliýe temalarynda däl) ýaly parahatçylykly bir zat etmek bolar.

Emosional kynçylyklaryň tebigaty dürli-dürli. Şonuň üçin biz elmydama birbada çydap bilmeris. Emma umytdan düşmäň, sebäbi iň az ýeňiş hem sizi güýçlendirýär we öňki negatiw tejribeleri zyýansyzlandyrýar.


Iş hökmünde söwda

Indiki maslahat, edýänleriňize hormat goýmakdyr. Söwdagärler, adamlaryň köpüsinden tapawutlylykda töwekgelçilikler bilen işlemeli. Islän wagtyňyz bazara 1000 dollar girdeji gazanmak üçin 10 dollar bermäge taýyn bolmalydygyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Planeter togalagynyň köpüsi beýle kategoriýalarda pikir etmeýär. Edýän işleriňize buýsanň.

Bu adaty däl ýaly bolup biler, ýöne mümkin boldugyça beýleki söwdagärler bilen habarlaşmaga synanyşyň. Jemgyýetiň bir bölegi bolmak, gizlin jemgyýetiň agzasy statusyna eýe bolmak ýalydyr. Höweslendirmek üçin üstünlikli söwdagäriň leksiýasyna tomaşa edip ýa-da webinara gatnaşyp bilersiňiz. Şol bir wagtyň özünde, täze söwda usullaryna çümmäge synanyşyň.

Strategiýany üýtgetmek, söwdagär üçin amatly zonany terk eden ýalydyr. Bu sizi yza gaýdyp alyp biljek hünär stresidir (eger maliýe töwekgelçiligine eltmeýän bolsa).

_

We makalamyzy esaslandyran söwdagär hakda näme? Gowy, bir hepde dynç aldy we söwdasyna gaýdyp geldi. Üstünlige çykmagyň aňsat ýolunyň ýokdugyny bilip, ýitgilere bolan garaýşy has aňsat.
Thank you for rating.